De Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft de OBS Joost van den Vondel ook een medezeggenschapsraad. Een medezeggenschapsraad is van belang om samen met de school de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te waarborgen. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij is bevoegd over die aangelegenheden aan de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

De medezeggenschapsraad heeft op een aantal fronten inspraak. Voor een aantal onderwerpen dient de directie voorafgaand aan een besluit aan de medezeggenschapsraad advies te vragen, voor een aantal onderwerpen heeft de directie de instemming van de medezeggenschapsraad nodig om een rechtsgeldig besluit te nemen. In de medezeggenschapsraad zitten voor de helft ouders (4) en voor de helft leerkrachten (4). De oudergeleding wordt gekozen door middel van verkiezingen onder ouders, de leerkrachtgeleding wordt aangewezen uit hun midden door de leerkrachten zelf.

Indien u een onderwerp heeft waarvan u vindt dat deze besproken moet worden in de medezeggenschapsraad, kunt u zich tot ons wenden en kan worden bekeken of het desbetreffende onderwerp bespreking met de directie behoeft. Bij klachten dient men zich eerst te wenden tot de directie. Indien deze klachten niet worden opgelost kan de medezeggenschapsraad alsnog worden benaderd.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen me de MR. Dit kunt u ook doen wanneer u de notulen in wilt zien. U kunt hiervoor een mail sturen naar eric.vanvliet@meerkring.nl

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder